Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce
Kladruby nad Labem
č. 1/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem se na svém zasedání dne 23. 11. 2015 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
(1) Obec Kladruby nad Labem touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
 
(1) Poplatek platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
_________________________
1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
 
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku údaje stanovené v § 14a zákona o místních poplatcích.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3
 
Čl. 4
Sazba poplatku
 
(1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 600 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
(2) Náklady roku 2014 byly rozúčtovány takto:
Náklady 590.645,- Kč děleno 727 (641 osoby s pobytem v obci + 86 staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 812,- Kč/osobu. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění4 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
 
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
_____________________
3 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
4 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
 
Čl. 6
Osvobození
 
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba6, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku je dále osvobozen:
a) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce
dovrší nejvýše 18 let věku;
b) poplatník, který se v obci po dobu celého kalendářního roku nezdržuje.
 
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 8. 10. 2012.
 
Čl. 8
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.
………………………………………                     ……………………………………
     Věra Vnenčáková                                          Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
    místostarostka                                                             starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
_____________________________
6 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Datum a čas

Dnes je pátek, 24. 5. 2024, 9:46:39

Svátek

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Partneři