Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce
Kladruby nad Labem
č. 1/2016,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem se na svém zasedání dne 20. 6. 2016 usnesením č. 2016/18/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Kladruby nad Labem touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále také „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
 
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
 
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
_______________________________________
1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 
Čl. 3
Veřejná prostranství

 
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
a) v části obce Kladruby nad Labem p. p. č. 170, č. 539/1, č. 545, č. 571 a č. 584;
b) v části obce Kolesa p. p. č. 475/2 a č. 471/2;
c) v části obce Komárov p. p. č. 18/2;
d) v části obce Bílé Vchynice p. p. č. 597/6.
 
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
 
Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit  hlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) číslo svého účtu u poskytovatele platebních služeb,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
________________________________
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
Čl. 6
Sazba poplatku

 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
…………………………………………………………………………… 5 Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
v pracovních dnech …………………………………………………… 5 Kč,
c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
během sobot, nedělí a státních svátků ……………………………  10 Kč,
d) za provádění výkopových prací …………………………………… 5 Kč,
e) za umístění reklamních zařízení ………………………………… 10 Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …… 10 Kč,
g) za umístění zařízení cirkusů …………………………………… … 5 Kč,
h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce …………… 5 Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
…………………………………………………………………………… 5 Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou:
 
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:
1. 300,- Kč/týden,
2. 1.000,- Kč/měsíc,
3. 10.000,- Kč/rok.
 
b) za umístění reklamního zařízení:
1. 100,- Kč/měsíc
2. 1.000,- Kč/rok.
 
Čl. 7
Splatnost poplatku

 
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 a odst. 2 písm. a) bod 1. je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.7
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 1. je splatný do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(3) Poplatek podle č. 6 odst. odst. 2 písm. a) bod 3. a písm. b) bod 2. je splatný do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 21. března 2006.
_____________________
7Poplatek lze uhradit např. v hotovosti na Obecním úřadě v Kladrubech na Labem čp. 110
 
 
Čl. 9
Účinnost

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
Podpis                                                              Podpis
…………………………………                  …………………………………
Věra Vnenčáková Ing.                                  Lenka Gotthardová, CSc.
místostarostka                                                       starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21.6.2016
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Datum a čas

Dnes je neděle, 14. 4. 2024, 13:40:37

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Partneři