Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Obecně závazná vyhláška obce Kladruby nad Labem č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška obce Kladruby nad Labem
č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem se na svém zasedání dne 20.9.2017 usnesením č. 2017/32/20 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Stanovení části společného školského obvodu

Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Řečany nad Labem, Trnávka, Kladruby nad Labem, Selmice a Tetov o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Kladruby nad Labem částí školského obvodu Základní školy a mateřské školy Řečany nad Labem, okres Pardubice, Školní 227, 533 13 Řečany nad Labem, zřízené obcí Řečany nad Labem.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                       podpis                                                  podpis
………………………………………      ………………………………………

                            Věra Vnenčáková               Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
                              místostarostka                                  starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.10.2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na „elektronické“ úřední desce).

Partneři