Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Nařízení obce Kladruby nad Labem č. 1/2017, o zákazu podomního prodeje zboží a služeb

Nařízení obce Kladruby nad Labem č. 1/2017
o zákazu podomního prodeje zboží a služeb


Rada obce Kladruby nad Labem se na svém zasedání dne 3. 5. 2017
usnesením č. 2017/26R/12 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení pojmů
Podomní prodej – prodej a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách zejména v domech určených k bydlení.

Článek 2
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na celém území obce Kladruby nad Labem a všech jeho místních částí (Kolesa, Komárov, Bílé Vchynice) je zakázáno
nabízení zboží a služeb formou podomního prodeje.

Článek 3
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Obecní úřad Kladruby nad Labem.

Článek 4
Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin 1/.

Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Věra Vnenčáková v.r.                          Ing. Lenka Gotthardová, CSc. v.r.
místostarostka                                  starostka

1/ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno: 17. 05. 2017                                      Sejmuto: ………………
 

Partneři