Obec Kladruby nad Labem
obecKladruby
nad Labem

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Obce Kladruby nad Labem vydává dne 29. 3. 2017 usnesením č. 2017/27/9 podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu s ust. § 19 cit. zákona a s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád pohřebiště).

Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v Kladrubech nad Labem na pozemcích p. č. 22 v k. ú. a obci Kladruby nad Labem a p. č. 117/2 v k. ú. Kolesa a obci Kladruby nad Labem.
2.    Provozovatelem pohřebiště je Obec Kladruby nad Labem.
3.  Řád pohřebiště je závazný pro provozovatele, návštěvníky a další subjekty, zajišťující pohřební služby a služby týkající se nájmu hrobových míst.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví:
- denně od 7.00 hodin do 19.00 hodin.
- Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle od 7.00 hodin do 22 hodin.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se veškerého jednání, které se může dotýkat důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tj. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět pouze se  souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Parkování vozidel není dovoleno.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu ze  studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět bez souhlasu provozovatele pohřebiště jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
pronájem hrobových míst
vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
zajišťování likvidace odpadu
Výkopové práce související s pohřbením a exhumací může provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba se souhlasem provozovatele pohřebiště.

Článek 5
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Provozovatel je povinen:
- předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
- umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9.
- umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy,
- bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
Provozovatel pohřebiště je dále povinen:
- provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště, zákonem o pohřebnictví a zvláštními právními předpisy
- stanovit stejné podmínky pro sjednocení nájmu hrobového místa pro každého nájemce
- umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí příslušných osob
- vést evidenci související s provozováním pohřebiště
- v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, zajistit podklady pro stanovení nové tlecí doby
- v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst a současně informovat veřejnost
- v případě rušení pohřebiště postupovat podle § 20, zákona o pohřebnictví.

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
- nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
- odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.
- neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3.Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,     odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
4. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1.  Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat nájemce hrobového místa nebo     jiné osoby se souhlasem provozovatele. Obdobně platí toto ustanovení o provádění     prací spojených se zajišťováním exhumací.
2.  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem    provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3.  Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně  jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být    víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4.  Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době  zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5.  Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to - celodubové, nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční               zinková vložka nebo       
            - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze  se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1.    Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
- základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně 260 cm).
- stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 -stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
- vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
-     dobu výstavby hrobky
-     zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
-     požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
-     podmínky používání komunikací pohřebiště
-     způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
-     povinnost dozoru při výstavbě
-     průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může
    pro trvalé užívání stavby určit:
-     druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
-     způsoby a cyklus revizí hrobky.
     Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen
     archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
    provozovatelem pohřebiště, zejména
-     respektovat důstojnost a místo a omezit hlučné práce
-     neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
-     nenarušovat hrobová místa nebo jakkoli jinak omezovat práva nájemců hrobových
      míst
-     zajistit ochranu zeleně a kořenového systému zeleně.
Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

Článek 10
Zrušovací ustanovení
Tímto řádem se ruší „Provozní řád hřbitova v Kladrubech nad Labem“ ze dne 22. 7. 2003.

Článek 11
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2017. Tento řád bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místě obvyklém na obou pohřebištích.

 

................................                                             ...............................
          starostka                                                           místostarostka                                                              
                                                                                 

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 7. 2024, 11:29:23

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Partneři